Τα  καθήκοντα του τμήματος μας αφορούν στην καταγραφή των χρηματοοικονομικών δεδομένων της επιχείρησης μας.

Παρακολουθούμε  και καταγράφουμε όλες τις αγορές, πωλήσεις, εισπράξεις, πληρωμές και γενικά όλες τις λογιστικές
κινήσεις της επιχείρησης.

Όλα  συντάσσονται σε οικονομικές καταστάσεις που αποτυπώνουν την οικονομική πορεία της εταιρείας.

Επίσης  με δεδομένη την στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας και τις συνθήκες της αγοράς διανέμουμε τους πόρους της
επιχείρησης στα διαφορά τμήματα αυτής και προκρίνουμε την καλύτερη και αποδοτικότερη πραγματοποίηση των
οικονομικών στόχων της εταιρείας.

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα
χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία
παράγονται καταναλώνοντας
ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία παράγονται καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

Select language