Στο  Τμήμα μας διασφαλίζουμε τη βελτίωση των λειτουργιών της εταιρείας με ανεξάρτητη και αντικειμενική
συμβουλευτική δραστηριότητα.

Βοηθούμε  την επίτευξη των στόχων όλων των τμημάτων, θέτοντας μια συστηματική, πειθαρχημένη προσέγγιση
για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και
διακυβέρνησης.

Η  εργασία μας κατευθύνεται από τις επιτροπές ελέγχου (ΣΕΠΕ, Φορέα Πιστοποίησης, Τεχνικό Ασφαλείας,
Περιφέρεια, Δήμο κ.λπ.).

Αξιολογούμε  αντικειμενικά την Τεχνολογία Πληροφόρησης της εταιρείας και τις επιχειρηματικές της διαδικασίες.
Αξιολογούμε τους κινδύνους της εταιρείας και την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών διαχείρισής τους.

Βεβαιώνουμε  ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και τα καταστατικά. Αξιολογούμε τον
εσωτερικό έλεγχο και διατυπώνουμε συστάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης.

Εντοπίζουμε  ελλείψεις ή κενά στις διαδικασίες μέσω feedback ή ως αποτέλεσμα των εσωτερικών ελέγχων.
Προωθούμε την ηθική και συμβάλλουμε στον εντοπισμό κακής συμπεριφοράς (Διερεύνηση της απάτης). Τέλος,
επικοινωνούμε τα ευρήματα στα ανώτερα στελέχη και κάνουμε συστάσεις γνωστοποιώντας το κατάλληλο ή το
ακατάλληλο, το εξειδικευμένο ή το ανειδίκευτο.

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα
χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία
παράγονται καταναλώνοντας
ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία παράγονται καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

Select language