Στο  Τμήμα μας παρακολουθούμε, συντηρούμε και επισκευάζουμε.
Συντάσσουμε  εκθέσεις ελέγχου λειτουργικότητας των μηχανημάτων.

Συγκεντρώνουμε  στοιχεία και μεριμνούμε για την πλήρη ενημέρωση του τμήματος ως προς τα κατασκευαστικά
σχέδια, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες χρήσεως της εγκατάστασης και των μηχανημάτων.

Συγκεντρώνουμε  και ελέγχουμε τα δικαιολογητικά και τις προφορές για δαπάνες της αρμοδιότητας του τμήματος
και προωθούμε τις πληρωμές τους, όπως προβλέπεται.

Συντονίζουμε  και επιβλέπουμε τα εξωτερικά συνεργεία. Τηρούμε τα μητρώα εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
συσκευών.
Κάνουμε  χρήση της αποθήκης αναλώσιμων ηλεκτρομηχανολογικών υλικών.

Συντηρούμε  τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα μηχανικά μέρη και τις συσκευές. Μεριμνούμε για την ετοιμότητα
εφεδρικών συστημάτων πυρόσβεσης και την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων της εγκατάστασης με έγκαιρη
απομάκρυνση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Επισκευάζουμε  τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα υδραυλικά μέρη, τα ηλεκτρολογικά μέρη μικρής ισχύος και των
μηχανικών μερών μικρής κλίμακας.

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα
χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία
παράγονται καταναλώνοντας
ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία παράγονται καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

Select language