Στο  Τμήμα μας διευθετούμε, φυλάσσουμε και διακινούμε υλικά παραγωγής, εμφιάλωσης και τελικά προϊόντα και στο τέλος εκτελούμε την εσωτερική
και την εξωτερική τους διακίνηση.

Καταμερίσουμε  τις εργασίες με τις παραγγελίες των πωλητών μας, παραλαμβάνουμε εισερχόμενα υλικά από τους προμηθευτές μας, παραλαμβάνουμε
εξερχόμενα τελικά προϊόντα από το Τμήμα Παραγωγής, τακτοποιούμε τα υλικά σε αλφαβητική σειρά με ταξινόμηση FIFO και ενημερώνουμε για τη
διευθέτηση των σταθμών.

Διατηρούμε  την ασφάλεια στη φύλαξη, σε συνεργασία με τους συναδέλφους των Τμημάτων Παραγωγής και Συντήρησης, ολοκληρώνουμε την απογραφή σε
συνεργασία με τους χημικούς μας και ελέγχουμε το stock μας με αναλώσιμα και υλικά στα ράφια, στις δεξαμενές και στα γραφεία.

Τέλος, τροφοδοτούμε τις αποστολές τελικών προϊόντων στα σημεία παράδοσης και εξυπηρετούμε τις ανάγκες των γραφείων και του Τμήματος Συντήρησης
με αναλώσιμα.

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα
χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία
παράγονται καταναλώνοντας
ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία παράγονται καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

Select language