Πιστοποιήσεις

Όλα τα προϊόντα της ZeoTec Hellas Group είναι πιστοποιημένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα καθαρισμού που προβλέπονται από την εφαρμογή του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) καθώς και του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ΙSO 22000.
Είναι εναρμονισμένα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμοί ΕΚ 648/2004, 1272/2008/CLP και 1907/2006/REACH), είναι κατοχυρωμένα στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων και υφίστανται όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους του Γενικού Χημείου του Κράτους τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την κυκλοφορία τους στην αγορά.
Κατά την παραγωγική διαδικασία εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με  τις αρχές του ΙSO 9001:2008 (Registration number CY.QS.1.16.016) και ISO 14001:2004.
Η λειτουργία του εργοστασίου ρυθμίζεται σύμφωνα με τα εφαρμοσμένα συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΝ ISO 9001:2015, 14001:2015) και αποδεικτική πιστοποίηση του τελευταίου είναι το έγγραφο EMAS (Environmental Management Association of Singapore).

created by going social

#debunking myths

Απομυθοποιούμε την καθαριότητα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά
επόμενης γενιάς τα οποία παράγονται καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια.

created by going social

Select language